Změna měny

VÁŠ KOŠÍK

Příjmáme platby

dobirka


bankovni prevod

 

 

 

 
Obchodní podmínky

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím - mezi dvěma subjekty Ivo Foltýn a Hana Foltýnová, oba Hornosušská 1472/6b, 735 64 Havířov (dále jen „prodávající“ nebo prodejci) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“ nebo "zákazník").

 

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a mezi prodávajícím a jejími obchodními partnery.Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající

Prodávajícím je Ivo Foltýn., IČ 65502761, se sídlem Hornosušská 1472/6b, Havířov
nebo
Hana Foltýnová, IČ 03168174 se sídlem Hornosušská 1472/6b, Havířov

Prodávající pro každou realizovanou objednávku je pak přesně specifikován v prodejním dokladu, který je kupujícímu odeslán elektronicky.

 

Kupující

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

 

 

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Spotřebitelpři zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

 

Podnikatelem se rozumí:

  • osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti),
  • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku),
  • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.), a
  • osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

 

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.Individuální smlouva prodávajícího s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

 

Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Je-li kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli s tímto jeho návrhem.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.pdt-services.com a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

II. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

III. Otevírací doba

Objednávky přes internetový obchod na adrese www.pdt-services.com: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

Objednávky zboží, které jsou skladem na provozovně a přijaté
v pracovní den do 11:00 SEČ dopoledne budou předány přepravci týž den,
veškeré objednávky přijaté po 11:01 SEČ dopolende nebo mimo pracovní den, jsou předány k přepravě následující pracovní den.
V přípdadě, že zboží není skladem, termín dodání bude potvrzen individulně.

 

IV. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné konečné ceny. Nejsme plátci DPH !!

 

V. Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou a všeobecnými podmínkami. Cena bude uvedena v objednávce a to v měně. kterou si zázaník zvolil. Objednávka bude zaslána zákaznikovi na jeho meialovou adresu uvedenou při registraci.

Kupující je odpovědný za správnost udajů při registraci, zejména emailové adresy, kde budou zaslána potvrzení objednávky
třetí osoby, bez ohlednu na to, jestli omylem nebo vědomě.

Objednávat je možno následujícími způsoby:

  • prostřednictvím elektronického obchodu na www.pdt-services.com (dále jen „e-shop“)

 

VI. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel

Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy prokazatelně odeslat prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci.

Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.). Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícím.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, (potraviny, tabák. výrobky a jiné vymezené zákonem),
d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
e) na dodávku novin, periodik a časopisů,
f) spočívajících ve hře nebo loterii
g) na elektronické peníze

Nevyčištěné zboží nebo jinak znečištěné a neodpovídající hygienickým standardům není prodávající povinen přijmout k reklamaci!

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 obč. z., darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu kredit, který na jeho žádost bude odeslán na jím uvedený účet, a to nejpozději do 14 dnů od nabytí účinnosti odstoupení od smlouvy. Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi zaslán. Kupujícímu bude rovněž vrácena částka za poštovné a balné, které zaplatil při zakoupení zboží uvedeného v objednávce, od které odstupuje. Výše kreditu zákazníka se o tuto částku navýší tj. je rovna kupní ceně zboží + částka zaplacená zákazníkem za poštovné a balné.

 

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je podnikatel

V případě, že kupující je podnikatel, může být kupujícímu nabídnuto náhradní odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

Při vystavení dobropisu může být po kupujícím vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dle bodu II. (osobních údajů ve smyslu § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

 

VII. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

a) platba předem bankovním převodem
b) okamžitá platba prostřednictvím jedné z nabízených online elektronických platebních metod
c) dobírkou při převzetí zboží

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

 

VIII. Dodací podmínky

 

Zasílání zboží přepravní službou:

Zboží je možno kupujícímu zaslat o Českou poštou s.p. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do ČR do 24 hodin. Dodání do zahraničí 1-14 dní Českou poštou.Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.Aktualní cena za přepravu se objednavateli zobrazí v průběhu objednávky.

 

IX. Doklad k nákupu

Doklad k nákupu bude zákaznikovi poskytnut pouze v elektronické podobě, a to prostřednictvím emailu. Stejně tak si jej zákazník bude moci sám stáhnout v sekci "Váš účet" na našich stránkách. Doklad k nákupu bude bude odeslán a k dispozici od chvíle, kdy zákazníkovi objednávku potvrdíme změnu stavu objednávky  na - " Vychystává se",k čemuž obvykle dojde do 30 minut od vytvoření objednávky. Aby byl doklad vytvořen, musí mít objednávka tyto parametry:

- zvolenu platbu dobírkou nebo bankovním převodem
- pokud byla zvolena některá s možných online plateb, musí být objednávka uhrazena

 

X. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad.

 

XI. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 7. 2014